Nezisková organizácia

Čo vás zaujíma?

Najčastejšie otázky

Čo znamená "aptet"?

„Aptet“ je latinské slovo vyjadrujúce schopnosť prispôsobiť sa. Práve schopnosť človeka adaptovať sa na nové životné skutočnosti a nepodľahnúť nezvratným procesom, je pre nás kľúčová a pre človeka bytostne charakteristická aj z evolučného hľadiska. Na jednej strane pri tomto procese musíme rešpektovať zmeny bio-psycho-socialného statusu jedinca, na strane druhej je našou povinnosťou nájsť stratégie, pomocou ktorých  dokážeme vyťažiť z nových skutočností maximum.

Čo je to andragogika?

Andragogika je humanitná, edukačná, prevažne aplikatívna, antropologická veda o výchove, o vzdelávaní a o starostlivosti, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou. Skrátene, ide o vzdelávanie dospelých.

Kto je to presenior?

Presenior je človek v období pred starobou, približne od 50. do 60. roku života. Tento časový úsek ľudského života sa nazýva presénium.

Čo je to Age Management?

Age Management je koncept riadenia pracovníkov, s ohľadom na ich vek, schopnosti a potenciál, ktorý pochádza z Fínska. Cieľom Age Managementu je využitie plného potenciálu všetkých zamestnancov vo firme, aj keď ich životné fázy sú rozdielne.

Ako vyzerá Age Management v krajinách V4?

Nezisková organizácia Aptet sa, ako jediný zástupca Slovenskej republiky, podieľala na komparatívnej analýze zameranej na uplatnenie Age Managementu v krajinách V4. Kompletnú analýzu si môžete prečítať tu.

Čo je to Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúcim typom demencie. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí.

Čo je to demencia?

Demencia je syndróm, pri ktorom dochádza k zhoršeniu pamäti, myslenia, správania a schopnosti vykonávať každodenné činnosti. Hoci demencia postihuje najmä starších ľudí, nie je bežnou súčasťou starnutia.

Kto je to rodinný opatrovateľ?

Rodinný opatrovateľ je člen rodiny, ktorý sa stará o príbuzného postihnutého demenciou.

Kedy a kde bývajú podporné skupiny v Leviciach?

Podporné skupiny pre rodinných opatrovateľov z Levíc a okolia sa konajú každý prvý štvrtok v mesiaci, v čase od 17:00 do 18:30. Vstup je bezplatný.

Schádzame sa na adrese:

Aptet, n. o.
Mlynská 2238
934 01 Levice

Nenašli ste odpovede na svoje otázky? Opýtajte sa nás e-mailom.

[contact-form-7 id=“4″]