1.

Nezisková organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a štatútom neziskovej organizácie.

2.

Nezisková organizácia rešpektuje ľudské práva a svoju činnosť vykonáva tak,
aby ich podporovala.

3.

Žiadny člen neziskovej organizácie nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno neziskovej organizácie.

4.

Nezisková organizácie je nestranná vo vzťahu k politickým stranám.

5.

Nezisková organizácia je nestranná vo vzťahu k cirkvám, náboženským smerom
a sektám.

6.

Členovia správnych a výkonných orgánov neziskovej organizácie musia predchádzať
konfliktu záujmov a v prípade, ak sa do tejto situácie dostanú, musia informovať
o tom ostatných členov orgánov a musia vynaložiť maximálne úsilie na odstránenie
konfliktu.

7.

Nezisková organizácia hospodári s finančnými prostriedkami a materiálmi darmi
hospodárne a transparentne a zaväzuje sa, že v prípade záujmu bude donora
informovať o použití daru. S donorom nezisková organizácia môže uzatvoriť
darovaciu zmluvu.

8.

Nezisková organizácia chráni osobné údaje svojich klientov a donorov. Nezverejňuje a neposkytuje tretím stranám ich osobné údaje.

9.

Nezisková organizácia si vyhradzuje právo úpravy tohto etického kódexu.