Nezisková organizácia
Age Management Sociálne inovácie

Vieme pomôcť znevýhodneným a zraniteľným

V predošlom krátkom blogu Prečo sociálne podnikanie som sa snažil načrtnúť našu cestu, ktorá viedla k založeniu sociálneho podniku. Dnes sa chcem venovať predovšetkým našej ponuke a princípom, na ktorých sme to celé postavili. Vysvetlím, prečo je pre nás dôležitá spolupráca neziskovky i družstva a prečo nesmieme zabudnúť na starnúce Slovensko.

Chceme pre vás pracovať

Možno to znie ako klišé, ale v skutočnosti to najpresnejšie vystihuje našu ponuku firmám i organizáciám. V prvom rade je náš integračný plán postavený na aktuálnom stave trhu práce, prioritne nám ide o ponúknutie takých služieb, po ktorých je najväčší dopyt. Ako príklad môžeme uviesť pracovnú ponuku na pozíciu účtovník. Na jednej strane stojí firma, ktorá hľadá účtovníka, no odmieta zamestnať niekoho bez praxe, na druhej strane máme uchádzača o zamestnanie, ktorý už možno má absolvovaný rekvalifikačný kurz „účtovník“, ale nemá žiadnu prax. Našim riešením je zamestnanie tohto človeka na pracovnú pozíciu „nižší účtovník“ v registrovanom integračnom sociálnom podniku, kde môže pod dohľadom skúseného mentora pracovať na dodaní služby práve pre uvedenú firmu, ktorá ho bez praxe nechcela zamestnať. Je pravdou, že takýto model sa nedá univerzálne prekopírovať na všetky pracovné pozície, ale minimálne soft-skillová časť je použiteľná, čo nie je málo.

Či sú to jednorazové, alebo cyklické aktivity (pracovné úkony), ktoré musí firma pokryť, vie zapojiť sociálny podnik do ich realizácie. Povedané na rovinu – firma dostane za svoje peniaze službu v 100% kvalite a tie isté peniaze pomôžu človeku v ohrození k jeho uplatneniu na trhu práce. Bude nám nesmiernou cťou (s vašim súhlasom), predstaviť vašim klientom, akcionárom, partnerom, investorom, príbeh o uplatnení spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) vo vašom biznise.

„Sociálne podniky a projekty musia byť riadené s rovnakou profesionalitou, ako tie v ziskovom sektore.“

David Jones

V protiprúde k mobilite

Žijeme v dobe, kedy hlavne vďaka rýchlosti našich virtuálnych sietí a masívnemu rozvoju technologických nástrojov, môžeme nazerať na výkon rôznych profesií z nových uhľov pohľadu. A tento trend digitalizácie sa bude ďalej stupňovať.

Kým dnes je i štátom podporovaná mobilita práce – vo väčšine prípadov to znamená smerom k veľkým aglomeráciám, my sa snažíme docieliť presný opak. Začíname na úrovni okresného mesta a našou snahou je ísť smerom k riedko osídleným častiam Slovenska. Namiesto cestovania za prácou (napr. do Bratislavy) sa budeme snažiť o transfer práce z Bratislavy na vidiek a takto pomôcť všetkým – veľkým mestám, regiónom, životnému prostrediu, ale hlavne človeku byť blízko k svojej rodine, komunite.

Aby ste ma nechápali zle, sám som presvedčený, že cestovať a spoznávať svet je nutné až nevyhnutné, no situácia sa časom mení a tých príkladov prečo byť blízko k svojím najbližším je neúrekom. Začínajúc spoločnou výchovou detí (aj v kontexte rodovej rovnosti), cez pomoc rodičom až po otvorenú budúcnosť v každom veku človeka.

Vieme pomôcť znevýhodneným a zraniteľným

Nikto z nás nevie, čo všetko nám budúcnosť prinesie a s akými skutočnosťami sa budeme musieť vysporiadať. Ak všetko dobre pôjde, zostarneme. Paradoxne, my sme vďační za starobu, vďační za čas, ktorý nie je každému dopriaty. Zo starnutím však súvisí celé spektrum zmien, na ktoré sa musíme nejakým spôsobom adaptovať. Ak sa budeme len striktne držať problematiky trhu práce, tak uvidíme, že naša atraktivita s pribúdajúcim vekom rapídne klesá. Tých príkladov je neúrekom a aby som to zhrnul: my musíme byť nielen aktívni do vysokého veku, ale i produktívni a firmy i štát sú tak isto odkázané na produktivitu a efektivitu starších zamestnancov. 

I napriek tomu, že sa špecializujeme na problematiku starnutia a staroby, náš integračný program pracuje so všetkými vekovými skupinami v zmysle nevyhnutnej medzigeneračnej spolupráce na všetkých pracoviskách. Nevytvárame sterilné, vekovo segregované pracovisko, ale snažíme sa emulovať reálne podmienky vo firmách.

Nebudujeme závislosť a odkázanosť znevýhodnených a zraniteľných na nás. V rámci integrácie môže u nás znevýhodnený a zraniteľný pracovať a ďalej rozvíjať svoje kompetencie až do momentu, kým sa mu nepodarí posunúť ďalej a umiestniť sa na voľnom trhu práce.

Sme sociálny podnik, ktorý investuje 25% mesačného pracovného času do systematického, cieľavedomého a všestranného rozvoja zamestnancov. Kľúčom k úspechu je realizácia nášho integračného programu, ktorý je postavený na princípoch age managementu.

Sme presvedčení, že sociálne podnikanie je win-win-win koncept.
Vyhrá:

  • zamestnanec: otvorená budúcnosť – nové kompetencie – kariérny rast – práca na voľnom trhu práce – zlepšenie kvality života,
  • firma: získanie nového, integrovaného zamestnanca, ktorý je vybavený potrebnými odbornými vedomosťami i mäkkými zručnosťami,
  • štát: zásadný posun občana (znevýhodnený a zraniteľný) od odkázanosti na záchrannú sociálnu sieť k budovateľovi tejto siete (nová, kvalitná pracovná sila na trhu práce).

Aj v tomto prípade, však platí, že ku každému budeme pristupovať individuálne a keď jeho znevýhodnenie, resp. zraniteľnosť neumožní umiestnenie na trhu práce, môže zostať pracovať v sociálnom podniku na dobu neurčitú.

„Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš ísť ďaleko, choďte spolu.“

africké príslovie

#aptet

Naposledy som popisoval, ako sme k neziskovke pribrali do partie aj družstvo. Pritom obe organizácie svoj zisk používajú len na svoj rozvoj a nie na uspokojenie finančných potrieb jej zakladateľov, resp. jej členov. Kým Aptet n.o. nikdy nebude vykonávať hospodársku činnosť a bude sa venovať hlavne medzigeneračnej spolupráci, podporným skupinám a ďalším bezplatným a dobrovoľníckym aktivitám, Aptet ISP družstvo, bude vykonávať hospodársku činnosť, bude podnikať a dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv. Zisky z družstva sa použijú na ďalšie projekty a rozvoj organizácie. Budeme naďalej postupovať od jednoduchších vecí k zložitejším a to, ako z pohľadu životnej situácie ohrozených skupín a ich uplatniteľnosti na trhu práce, tak i z pohľadu ponúkaných služieb pre firmy a organizácie. Aptet n.o. bude strážcom nášho hlavného poslania, ktorá je úzko spätá so starnutím a starobou, s demografickými zmenami na Slovensku a bude dozerať na to, aby naše podnikateľské ambície boli vždy v súlade so všetkými aspektami spoločensky zodpovedného podnikania.

My sme pripravení a vieme, že nie sme sami.

Zdroje: