Aj staroba môže byť aktívna

Zdravý, aktívny starší človek je pre spoločnosť lepšou alternatívou, ako jeho pasívny opozit.

Existuje názor, že kvôli nižšiemu počtu detí budeme skôr potrebovať nemocnice, než školy. Nestotožňujeme sa s týmto tvrdením. Práve naopak, prikláňame sa k názoru, že práve školy si budú musieť svoju pedagogickú špecializáciu rozšíriť o andragogické kompetencie a ďalšie vzdelávanie dospelých, ako súčasti celoživotného vzdelávania, čo bude kľúčovým nástrojom transformácie celej spoločnosti. Vzdelávajúceho sa, pracujúceho človeka vnímame ako aktívneho a uvedomelého.

Preseniorské vzdelávacie kurzy pomáhajú účastníkom chápať a prijať riešenia, ktoré im pomôžu v príprave na starobu a starnutie. Z dlhodobého hľadiska zvyšujú kvalitu života, ich vnímanie pohody a spokojnosti s vlastným životom.

EVEREST – Program preseniorskej edukácie

Everest je o spoločnom hľadaní odpovedí a riešení na otázky:

 • ako sa vysporiadať so starnutím a starobou,
 • ako pomôcť sebe i svojim najbližším,
 • ako prežiť nástup do dôchodku.

Rozsah: 8 hod.
Workshop je určený pre všetky vekové kategórie v produktívnom veku.

Vzdelávací program EVEREST sa zameriava na odkrývanie tabuizovanej témy starnutia a staroby. Pomocou riadenej facilitácie a aktívnej skupinovej práce sa zameriavame na všetky etapy prípravy na starobu a starnutie, so zvýšeným dôrazom na krízové, adaptačno-transformačné obdobie nástupu do dôchodku.

Hlavným cieľom neformálneho vzdelávacieho programu preseniorskej edukácie je pomôcť účastníkom definovať, chápať a prijať riešenia, ktoré im reálne pomôžu pri príprave na starobu a starnutie.

Facilitované, aktívne, skupinové, medzigeneračné učenie a riešenie problémových úloh. Skupina vytvára, chápe a prijíma riešenia. Program sa skladá zo vzájomne prepojených tematických blokov.

PROFESNÍ SENIORITA® – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite

Finnish Institute of Occupational Health získal za vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM 1. cenu na medzinárodnej súťaži na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone.

Zatiaľ čo v kontinentálnej Európe sa dlhodobo presadzovala kultúra predčasného odchodu do dôchodku, v Škandinávii sa ujala vekovo neutrálna politika a s ňou aj nárok na prácu v akomkoľvek veku. Práve fínsky vzdelávací program, ktorý sa zameriava na zlepšenie riadenia kariéry, motivácie a duševnej pohody zamestnancov sa javí ako najprogresívnejší, s vedecky preukázateľnou efektivitou. Inovatívnym spôsobom pomáha vyrovnať sa na pracovisku s výzvami, ktoré sú spôsobené  rýchlo sa meniacimi pracovnými podmienkami.

PROFESNÍ SENIORITA® – Smerom k úspešnej profesijnej seniorite je licencovaný, vzdelávací program TOWARDS SUCCESSFUL SENIORITYTM určený pre Slovenskú a Českú republiku na zlepšenie kariérneho riadenia, motivácie a duševnej pohody zamestnancov.

Čo získa zamestnávateľ?

 • Spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov = zníženie nákladov
 • Podporou zamestnancov sa dosiahne lepšia kvalita ich práce
 • Posilnenie motivácie zamestnancov zapojiť sa do celoživotného vzdelávania
 • Predchádzanie syndrómu vyhorenia a depresií zamestnancov
 • Predĺženie a skvalitnenie profesijného života/prevencia  predčasného odchodu do dôchodku vysokokvalifikovaných  zamestnancov
 • Aktívny prístup zamestnancov k zmenám, ktoré prináša PRIEMYSEL 4.0
 • Využitie vysokého potenciálu vekovej rôznorodosti na pracovisku