Nezisková organizácia
Age Management

Spolupracovali sme na medzinárodnom projekte o Age Managemente

Nezisková organizácia Aptet sa, ako jediný zástupca Slovenskej republiky, podieľala na komparatívnej analýze zameranej na uplatnenie Age Managementu v krajinách V4.

Situácia na trhu práce v krajinách V4

Ak má produktivita trhu práce zabezpečiť dostatok  prostriedkov na fungovanie systému, už teraz je nevyhnutné, aby štát reagoval na tieto zmeny a zabezpečil systematickú transformáciu. Exitujú názory, ktoré tvrdia že vďaka tomu, že sa rodí menej detí, budeme skôr potrebovať nemocnice, ako školy. Nestotožňujeme sa s týmto tvrdením. Práve naopak, prikláňame sa k názoru, že práve školy si budú musieť svoju pedagogickú špecializáciu časom významne rozšíriť o andragogické kompetencie a ďalšie vzdelávanie dospelých, ako súčasti celoživotného vzdelávania, čo bude kľúčovým nástrojom transformácie celej spoločnosti. Vzdelávajúceho sa, pracujúceho človeka vnímame ako aktívneho a uvedomelého. A zdravý, aktívny starší človek je pre spoločnosť oveľa lacnejšou alternatívou, ako jeho pasívny opozit.

Platforma pre Age Management v rámci krajín V4

Výsledky našej práce nájdete zverejnené na webstránke projektu Platforma pre Age Management v rámci krajín V4/Platform for Age Management within V4 Countries (no. 21520128).

Ďakujeme za možnosť spolupracovať na tomto projekte všetkým partnerom, ale v prvom rade hlavnému partnerovi – Age Management, z. s.

Celú analýzu si môžete prečítať na: